สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

      หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมกรอบการวิจัย Demand-supply matching platform มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ตอบสนองการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตาม OKR ของ โปรแกรมที่ 17 การแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ

     ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถ Download ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ได้ที่… https://www.nxpo.or.th/A/248/

#NXPO #สอวช #บพท #DemandSupplyMatchingPlatform

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ผลการพิจารณาข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

กรมวิชาการเกษตร

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ( “The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) เพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๙ ปี ๒๐๒๐

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Cutting Edge Techology Resarch Topics

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์