สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

      หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมกรอบการวิจัย Demand-supply matching platform มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ตอบสนองการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตาม OKR ของ โปรแกรมที่ 17 การแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ

     ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถ Download ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ได้ที่… https://www.nxpo.or.th/A/248/

#NXPO #สอวช #บพท #DemandSupplyMatchingPlatform