สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เกี่ยวกับเรา


        สถาบันวิจัยและพัฒนา

         เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525  เพื่อรับผิดชอบงานวิจัยของวิทยาลัยครูต่าง ๆ  เรียกว่า  ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ศ.ว.พ.) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับทั้งสถานที่ และชื่อสถานศึกษา โดยสังเขปดังนี้ พ.ศ. 2527  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา โดยมีงานฝึกอบรมเพิ่มเติมเข้ามา  พ.ศ. 2538  กรมการฝึกหัดครูเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ   จึงได้เปลี่ยนชื่อ  “ ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ”  เป็น “ สำนักวิจัย ”  พ.ศ. 2543  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  แต่ในส่วนของสถาบันราชภัฏอุบลราชธานียังคงใช้ชื่อ สำนักวิจัยโดยมีหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ รวบรวมงานวิจัย  ส่งเสริมและประสานงาน ด้านการวิจัยปฏิบัติการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย  พ.ศ.2546 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้เปลี่ยนชื่อสำนักวิจัย เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยเพิ่มงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2547  “สถาบันราชภัฏ” ได้รับยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทำให้ "สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” ได้ยกฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”

ปรัชญา ( Philosophy ) 

สรรค์สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์ ( Vision )
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อเป็นฐานการพัฒนา

พันธกิจ ( Mission )
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
2. สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
3. ส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัย
4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
5. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัย
6. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย