สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ลงทะเบียนส่งผลงานและจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส่ง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1. ลงทะเบียนเพื่อส่งชื่อผลงานได้ที่ https://forms.gle/ZHg9uNv1JixH9z3Y6

 

                                   

2. จัดทำข้อเสนอโครงการเป็นรูปเล่ม จำนวน 10 ชุด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16pt ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ผลการพิจารณาข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

กรมวิชาการเกษตร

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ( “The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) เพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๙ ปี ๒๐๒๐

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Cutting Edge Techology Resarch Topics

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์