สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล พระราชบํญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ขอแจ้งแนวทางปฎิบัติตามกฏหมาย ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/pvp/?page_id=436

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ผลการพิจารณาข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

กรมวิชาการเกษตร

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ( “The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) เพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๙ ปี ๒๐๒๐

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Cutting Edge Techology Resarch Topics

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์