สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MOU) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

             ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีภารกิจด้านการส่งเสริมการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจดำเนินไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๐
จึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MOU) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          ๑. เงื่อนไขของทุน
                    ๑.๑ เป็นโครงการในนามของหน่วยงานระดับคณะ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดี
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ในกรณีที่คณบดีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมีอธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ทั้งนี้ให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัยมีสัดส่วนในโครงการวิจัยดังกล่าว
                    ๑.๒ การวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง
ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
                    ๑.๓  สนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
                    ๑.๔ ทุนวิจัยนี้ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ และค่าตอบแทนนักวิจัย                         
            ๒ เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน
                      
๒.๑  เป็นการวิจัยและพัฒนาหรือการวิจัยเชิงสำรวจ ที่มีการปฏิบัติการร่วมกับการใช้กระบวน
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการค้นหารูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับคุณภาพด้านต่าง ๆ ตามกรอบของหัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่กำหนด
                     ๒.๒ เป็นการวิจัยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
           . วิธีการและกำหนดการสมัครรับทุน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
                     
๓.๑  ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกข้อ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/2KEza1k

โดยหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ผู้บริหารคณะที่สังกัดและ  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ต้องลงลายมือชื่อในข้อเสนอโครงการต้องลงนามใน
ข้อเสนอโครงการทุกฉบับ พร้อมสำเนาแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๗ ชุด
ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ภายในวันที่ ๔  มกราคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนด จะไม่รับพิจารณา

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมาลัย   สุวรรณผา  สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร ๕๑๔๕