สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุนวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีภารกิจด้านการส่งเสริมการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจดำเนินไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๐
จึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ทุนวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          ๑. เงื่อนไขของทุน
                    หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยหรือนวัตกรรม การจัดการความรู้วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน
และสังคม โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม  ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ประเด็นที่มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
                     ๑) การสร้างสุขภาวะที่ดี และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
                     ๒) การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวและคาร์บอนต่ำ
                     ๓) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
                    ๔) การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดี และเหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน
         
          ๒.๑ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว หรือชุดโครงการวิจัย
                        ๑) การดำเนินงานต้องมีพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนในชุมชน/พื้นที่
                        ๒) มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนในการเชื่อมโยงการนำองค์ความรู้ไปขยายผล
                  ๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจะพิจารณาตามระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละโครงการ
ร่วมกับการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ โดยสนับสนุนทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
                  ๒.๓ ทุนวิจัยนี้ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ และค่าตอบแทนนักวิจัย หากในกรณีเป็นโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
ม่เป็นลักษณะจ้าง (ให้เป็นลักษณะจ้าง) วานเป็นครั้ง ๆ ไป
. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
     
            ๓.๑ มีสถานภาพเป็นอาจารย์ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
                 ๓.๒ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย บทความวิจัย หรือผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุนทุกประเภท
ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑
                ๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
                ๓.๔ ในปีที่ขอทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
. วิธีการและกำหนดการสมัครรับทุน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
         
     ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกข้อ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/3o0AqdC
โดยหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ผู้บริหารคณะที่สังกัดและที่ปรึกษาโครงการวิจัย ต้องลงลายมือชื่อ
ในข้อเสนอโครงการทุกฉบับ พร้อมสำเนาแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๗ ชุด
ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
หากพ้นกำหนด จะไม่รับพิจารณา


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมาลัย   สุวรรณผา สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร ๕๑๔๕