สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีภารกิจด้านการส่งเสริมการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจดำเนินไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไขของทุน
หัวข้อหรือประเด็นโจทย์วิจัย กำหนดตามกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
          แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นพัฒนาประเทศด้วยการพลิกโฉมระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
พร้อมทั้งการ วางพื้นฐานการพัฒนากำลังคน (โดยเฉพาะด้าน ววน.) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบนิเวศด้านวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ และให้ความสำคัญกับการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้าเป็นสำคัญ
         แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปจัดการกับกลุ้มปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง สังคมสมานฉันท์
สังคมสูงวัย สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์ให้กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ในแต่ละประเด็นที่ท้าทายของสังคม
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาและการพัฒนาต่อไป
          แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับ
การพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเอง 
อย่างยั่งยืนและพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข้งขันของประเทศ
ส่งเสริมให้นโยบายของประเทศที่ต้องการผลักดันให้เป็นประเทศที่หลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
ที่ติดกับดักประเทศรายได้ ปานกลางและการเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้วบนฐานของการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
          แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
มุ่งเน้นความเข้มแข็งของศักยภาพในท้องถิ่นเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต
เพื่อสร้างศูนย์กลางความเจริญในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
       เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน
        ๒.๑ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว หรือชุดโครงการวิจัย
        ๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจะพิจารณาตามระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละ
โครงการร่วมกับเกณฑ์ของกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
          ๑) การวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ การวิจัยที่ได้ผลผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา หรือซอ แวร์ สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
          ๒) การวิจัยเชิงทดลอง ที่ได้องค์ความรู้ใหม่ หรือวิธีการใหม่ สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
          ๓) การวิจัยเชิงสำรวจ เช่น การสำรวจความคิดเห็น สำรวจความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การหาแนวทางแก้ปัญหาโดยสอบถามความคิดเห็น สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
         ๔) การวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ ทุนวิจัยนี้ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนนักวิจัย และหากในกรณีเป็นโครงการวิจัยที่
เก็บข้อมูลภาคสนาม ให้เป็นลักษณะจ้างวานเป็นครั้งๆ ไป
๒.๔ โครงการวิจัยที่ยื่นขอต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ เพื่อประกอบการศึกษาของผู้เสนอขอทุน
. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
๓.๑ มีสถานภาพเป็นอาจารย์ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งไม่เป็นผู้รับทุนที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา
๓.๒ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย บทความวิจัย หรือผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุนทุกประเภท
ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
๓.๓ ในปีที่ขอทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
๔. วิธีการและกำหนดการสมัครรับทุน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๔.๑  ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกข้อ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/3q9Pl71

          โดยหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ผู้บริหารคณะที่สังกัดและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ต้องลงลายมือชื่อในข้อเสนอโครงการทุกฉบับ พร้อมสำเนาแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๗ ชุด

ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภายในวันที่ ๔ มกราคม๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนด จะไม่รับพิจารณา
​​​​​​​
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมาลัย  สุวรรณผา     สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๕๑๔๕