สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://l.nrct.go.th/3myxMM5