สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล พระราชบํญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ขอแจ้งแนวทางปฎิบัติตามกฏหมาย ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/pvp/?page_id=436