สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย หัวข้อการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ใน มิติเชิงชุมชน และสังคม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563