สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ทุนวิจัยและนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดโรคโควิด - 19

***ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย** หัวข้อทุนวิจัยและนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดโรคโควิด—19 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) นั้น
>>>ในการนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2YdO7ft>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2KEBMZR ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.
>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมาลัย สุวรรณผา ผู้ประสานงานโทรศัพท์ภายใน 5145