สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยหัวข้อการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน และสังคม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
***เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย หัวข้อการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน และสังคม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ +++ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้ที่ลิงค์   https://drive.google.com/file/d/12KdVndwex66h_3d8Fg4bfJswT6Rf25Xn/view +++ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ+++ โดยผู้เสนอโครงการทุกคนและที่ปรึกษาต้องลงนามในข้อเสนอโครงการ พร้อมสำเนาแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 6 ชุด
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1C3clUJsHjk_2KLPMd_DXsSDGnEdQWrgF/view
>>กรอกรายละเอียดผู้ส่งโครงการคลิกที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetK4V8CyVxAMz61mtAfKs8T4_44knszlugIet6bzVdeZAY6Q/viewform
>>ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมาลัย สุวรรณผา ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ภายใน 5145