สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย วันที่ 10 เมษายน  2562 คลิกที่นี่

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561-2564  (ฉบับทบทวน ปี 2562)

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2580)

คู่มือ

คู่มือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับปรับปรุง 2562