สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณแผ่นดิน

- ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (ทุนชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561