สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายได้

ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2562  |แบบเสนอโครงการแบบเสนอชุดโครงการ
-ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชะานี ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชะานี ประจำปีงบประมาณ 2562