สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุน สกว.

- ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
- สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
- ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2560
- ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560