สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุน วช.

-ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเด็นเรื่อง สัก และพยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- ประกาศการรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

- ประกาศกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

- ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ ้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ 2561