สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ลงทะเบียนส่งผลงานและจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส่ง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1. ลงทะเบียนเพื่อส่งชื่อผลงานได้ที่ https://forms.gle/ZHg9uNv1JixH9z3Y6

 

                                   

2. จัดทำข้อเสนอโครงการเป็นรูปเล่ม จำนวน 10 ชุด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16pt ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563