สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ( “The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

****สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (