สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) เพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๙ ปี ๒๐๒๐

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

****ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) เพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๙ ปี ๒๐๒๐
The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020