สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2562