สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงสร้างบริหาร/บุคลากร


เจ้าหน้าที่

นางสาวสุภารัตน์ ผัดโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเกศรา แก้วดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมาลัย สุวรรณผา
นักวิชาการศึกษา
นายภูวไนย ใจหาญ
เจ้าหน้าที่วิจัย