สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงสร้างบริหาร/บุคลากร


ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. สุรีรัตน์ บุตรพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มูลสิน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ วิรุณพันธุ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางวารูณี สุกใส
หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา