สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ทุน ดังนี้

1.ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MOU)

2.ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่

3.ทุนวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

>>>โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกข้อ พร้อมสำเนาแบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 7 ชุด

>>>ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 ภายในวัน 3 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น.

>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมาลัย สุวรรณผา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5145

#แบบฟอร์มขอรับข้อเสนอทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลาคลากร

https://drive.google.com/.../1TGN2n1PipFoGU6vIaXzdnOwn0jU...

#แบบฟอร์มขอรับข้อเสนอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา

https://drive.google.com/.../1GQXtB9uWGGGJPpa-VJ8J5d...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MOU) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ทุนวิจัยมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ทุนวิจัยและนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดโรคโควิด - 19

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยหัวข้อการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน และสังคม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้