สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร


  • ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยและการติดตามโครงการ 

         -  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

         -  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

         -  rdi-01 หนังสิือยืนยันการเข้าร่วมโครงการวิจัยจากหน่วยงานในชุมชน/ท้องถิ่น

         -  rdi-02 แบบแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ

         -  rdi-03 แบบขอขยายเวลาทำวิจัย

         -  rdi-04 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

         -  rdi-05 หนังสือรับรองรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

         -  rdi-06 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

  • ขั้นตอนการเบิกเงินทุนวิจัย

        -  สรุปเอกสารประกอบการเบิกเงินทุนสำหรับนักวิจัย 

        -  rdi-07 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

        -  rdi-08 สัญญาค้ำประกันการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

        -  rdi-09 สัญญาการยืมเงิน

        -  rdi-10 ใบเบิกค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย

        -  rdi-11 แบบใบสำคัญเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

        -  rdi-12 แบบขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย

        -  rdi-13 แบบรับรองการดำเนินการวิจัย

        -  rdi-14 รายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการ

        -  rdi-15 รายงานสรุปการเงินโครงการวิจัย 

        -  ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย

        -  การพิมพ์รายงานการวิจัย

        -  แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างสำหรับนักวิจัย 

        -  แบบฟอร์มตอบแทนใช้สอย 

        -  สรุปการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย